Gezond leven en veiligheid

Gezondheid is een van de belangrijkste bronnen van levensgeluk en welzijn. Gezondheid wordt door veel mensen als het hoogste goed ervaren. Gezondheid omvat psychische en lichamelijke gezondheid, een gezonde leefstijl en kwaliteit van leven. Maar het betekent ook goed en veilig wonen, zorgen voor elkaar en veiligheid ervaren en bieden. Dit vraagt betrokkenheid op verschillende niveaus zowel binnen- als buitenshuis, op straat, in buurt, wijk, kernen, gemeente of regio Bommelerwaard.

Migranten- en vluchtelingengroepen hebben vaak specifieke problemen op het gebied van communicatie, Nederlandse taal en sociale participatie. En waar het gaat over kwaliteit van leven spelen er nog extra problemen bij deze groepen zoals: psychosociale problemen, traumatische ervaringen, specifieke gezondheidsklachten, financiële problemen en de complexiteit van het leven en ouder worden tussen twee culturen.

Belangrijk uitgangspunt in het werkveld Gezond leven en veiligheid is: Het stimuleren en activeren van inwoners om zich in te spannen voor een gezonde, veilige en vriendelijke leefomgeving in alle wijken en kernen in de Bommelwaard.
Doelen:

  • Het signaleren van problemen en het bespreekbaar maken van veiligheid binnen- en buitenshuis in het kader van preventie
  • De regie over eigen leven versterken door deelname aan maatschappelijke activiteiten
  • Zwaardere zorg voorkomen door het vroeg signaleren van problemen
  • Meer kennis en inzicht over een gezonde leefstijl en bewegen door
    iinformatie en voorlichting gericht op actieve deelname
  • Versterken van zelfredzaamheid en samenredzaamheid door ondersteuning van hulpverleners en verwijzing en begeleiding naar de juiste instanties
  • Het bevorderen van cultuursensitief werken door medewerkers van instanties binnen het werkveld Zorg en Welzijn
  • Contacten tussen de inwoners uit alle culturen in de Bommelerwaard versterken