Werk, leren en economische zelfstandigheid

Toelichting

Ieder mens heeft er baat bij zich voortdurend te ontwikkelen om zijn/haar talenten in te zetten voor eigen en maatschappelijk welzijn. Dit vraagt inzet van betrokken inwoners om de eigen sociaal economische positie te versterken en samenwerking met betrokken organisaties als voorwaarde voor succes. Barrières voor participatie en deelname aan het arbeidsproces als een laag opleidingsniveau, gebrekkige Nederlandse taalbeheersing, onvoldoende startkwalificaties of mogelijke discriminatie vragen extra aandacht.
Het programma ‘Participerend’ is gericht op het bevorderen van ‘Meedoen’.
Het is een uitdaging hoe dit ‘Meedoen’ vorm krijgt. Gezien de huidige ontwikkelingen in de maatschappij wordt de positie en rol van vrijwilligers steeds belangrijker en onmisbaar.

Doel

  • Het verbeteren en behouden van de sociaal economische positie en zelfstandigheid van de bewoners van de Bommelerwaard.
  • Deelname aan het arbeidsproces, het verhogen scholingsniveau, versterken van maatschappelijke participatie en zelfredzaamheid.
  • Toerusting van vrijwilligers en inwoners.
  • Het realiseren van een netwerk met relevante partners op het terrein van werken en leren, afstemming van diensten en van vraag en aanbod.

Activiteiten